Cauta pe site:  
     Prima pagină » Diverse » Arhivă-site » Documente de interes public Micşorează fontul Măreşte Fontul  
 
Nr.
Crt.
DIRECŢIA DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC DOCUMENTE
PRODUSE/GESTIONATE
1. Financiar-contabilitate, urmărire creanţe - Situaţia veniturilor din concesiuni şi parcări - Situaţia veniturilor nefiscale
2. Resurse Umane - Organigrama PMB - Dosare de personal
    - Regulamentul de organziare şi funcţionare al PMB - Schema de încadrare cu personal, cuprinzând şi salariile angajaţilor
- Lista instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea CGMB - Carnete de muncă
- Anunţuri privind concursuri organizate în cadrul PMB - Adeverinţe privind calitatea de salariat al PMB şi alte tipuri de adeverinţe
- Anunţuri privind concursuri de ocupare a posturilor de directori ai instituţiilor şi serviciilor publcie de sub autoritatea CGMB - Alte informaţii privind gestioanarea personalului
- Informaţii privind desfăşurarea acestor concursuri  
3. Investiţii şi achiziţii publice - Proiecte urbanistice zonale (PUZ), proiecte urbanistice de detaliu aferente construcţiilor de locuinţe cuprinse în "Programul construcţiilor de locuinţe sociale realizate din bugetul local, conform Legii nr.114/1996" - Documentaţii pentru investiţii noi şi consolidări cuprinzând piese scrise şi piese desenate
    - Studii de fezabilitate pentru construcţiile de locuinţe conform programului - Contracte şi acte adiţionale
- Avize şi autorizaţii de construire aferente construcţiilor de locuinţe, conform programului - Procese verbale
- Contracte şi acte adiţionale pentru proiectarea şi execuţia construcţiilor de locuinţe din cadrul programului - Cartea tehnică a construcţiei
- Date generale ale proiectelor în execuţie - Contracte de asociere/concesiune/vânzare spaţii cu altă destinaţie (SAD)/contracte de utilizare spaţii de parcare
- documentaţii de ofertare ale construcţiilor de locuinţe din cadrul programului - Note de fundamentare/note de reziliere/acte adiţionale/adrese diverse la proceduri şi contractele urmărite/fişe de calcul pentru utilizare SAD
- Dispoziţii de şantier emise pe perioada lucrărilor de execuţie - Baza de date cu privire la cererile de cumpărare SAD, conform HG 505/1998 şi a Legii nr. 550/2002, precum şi cererile de atribuire terenuri conform
- Procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor blocurilor cu destinaţia de locuinţe Legii nr.15/2003
- Procese verbale de recepţie finală a blocurilor dupa expirarea perioadei de garanţie - Contracte de achiziţii publice: produse, servicii şi lucrări
- Anunţuri de licitaţii - Note de fundamentare/note de reziliere/acte adiţionale/adrese diverse la contractele de achiziţii publice
- Documentele necesare pentru întocmirea dosarului privind concesionarea de teren - Baza de date privind achiziţiile publice
- Documentele necesare pentru întocmirea dosarului privind Legea nr.15/2003 - Contracte de concesiune/contracte de vânzare-cumpărare SAD
  - Proiecte HCGMB/adrese diverse la proceduri şi contracte
  - baze de date privind contractele întocmite şi cererile de concesionare de teren
  - asigură asistenţa tehnică pentru Legea nr.33/1994
4. Urbanism şi amenajarea teritoriului (DUAT) - Lista certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire emise de DUAT - Probleme de urbanism şi amenajarea teritoriului
  - Reglementări urbanistice - studii aprobate PUG-PUD-PUZ - Adeverinţe situaţie urbanistică
  - Planuri urbanistice globale
  - Planuri urbanistice de detaliu
  - Situaţie urbanistică privind încadrarea în extravilan sau intravilan
  - Reglementări urbanistice - studii aprobate PUG-PUD-PUZ
  - Aviz precoordonare reţele edilitare pentru zone destructurate şi zone structurate cu străzi echipate cu apă şi canalizare
  - Certificat de urbanism pentru: reţele ce alimentează diverşi consumatori, reţele de distribuţie orăşeneşti, reţele de TV prin cablu pentru investiţii care se realizează pe terenuri care depaşesc limita administrativ teritorială a unui sector şi cele care se realizează în extravilan, precum şi cele aferente monumentelor istorice
  - Prelungire certificat de urbanism
  - Probleme de autorizare a construcţiilor - certificate de urbanism şi autorizaţii de construire în conformitate cu art. 3 din Legea nr.453/2001 şi Legea nr.455/2002: certificat de urbanism (C.U.) pentru investiţii care se amplasează pe terenuri care depăşesc limita administrativ teritorială a unui sector şi cele care se realizează în extravilan; C.U. pentru lucrări de construcţii reprezentând monumente istorice˙; eliberare duplicat C.U.; autorizaţii construire/desfiinţare investiţii care se amplasează pe terenuri care depăşesc limita administrativ-teritorială a unui sector şi cele care se realizează în extravilan; autorizaţie de construire/desfiinţare lucrări de construcţii repezentând monumente istorice; prelungirea autorizaţiilor de construire; eliberare duplicat AU; înştiinţare de începere lucrări; înştiinţare de recepţie la terminarea lucrărilor; solicitare de regularizare a taxei pentru autorizaţia de construire emisă de DUAT; lista certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire
5. Utilităţi publice - Avize emise conform Legii 215/2001-art 68; Legii 426/2001; Legii 465/2001- art.7; HG 1057/2001 - Proiecte de HCGMB şi proiecte de Dispoziţii Primar General care se supun aprobării conform prevederilor Legii 215/2001
  - Autorizaţii emise în baza Legii 215/2001 - art.68, HCLMB 25/1994 - art.5, modificată prin HCGMB 71/1996; HCGMB 44/2001 art. 1 şi 2 - Planuri de gestionare deşeuri urbane şi planuri de colectare selectivă
- Licenţe emise în baza Legii 215/2001 - art.68; HCLMB 25/1994 - art.5, modificată prin HCGMB 71/1996; HCGMB 44/2001 art.3  
  - Aviz colectare deşeuri reciclabile de la persoane fizice conform OUG 16/2001 republicată, art. 7,alin(1)  
- Acord pentru evacuarea şi transportul deşeurilor rezultate din activitatea proprie conform H.C.G.M.B. nr. 146/2005, anexa 1, art. 7.  
  - Autorizaţie de lucru pentru operatori de salubrizare conform H.C.G.M.B nr. 146/2005, anexa 1, art. 6.  
- Autorizaţie de prestări servicii de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare, conform H.C.G.M.B 146/2005, anexa 2, art. 4 şi 11.  
  - Autorizaţie pentru evacuarea şi transportul deşeuri spitaliceşti conform H.C.G.M.B. nr. 147/2005, anexa 1, art. 19, alin(2) lit b.  
6.  Coordonare, reglementare infrastructură Lista lucrărilor în execuţie  
Lista avizelor şi autorizaţiilor emise  
Lista avariilor  
Program coordonator anual  
7. Juridic, Contencios şi Legislaţie - Dispoziţii de restitiuire a imobilelor în baza hotărârilor judecătoreşti - Avize cu caracter juridic
  -Dispoziţii emise în baza Legii nr.10/2001 -Răspunsuri, scrisori, sesizări, propuneri şi plângeri adresate PMB de către persoane fizice şi juridice
-Hotărâri emise în baza Legii nr.112/1995 -Acţiuni, întâmpinări , cereri reconvenţionale, cereri de chemare în garanţie, căi de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti şi răspunsuri la cererile formulate de persoanele fizice şi juridice în legatură cu litigiile în care figurează ca părţi.
8. Inspecţie şi control general Nu deţine documente de interes public -Procese verbale de constatare a contravenţiei
    -Adrese răspuns la petiţii
-Adrese către alte direcţii din cadrul PMB
-Adrese către alte instituţii ale organelor centrale şi locale.
9. Integrare europeană şi relaţii internaţionale -Acorduri, protocoale de cooperare sau infrăţire după ce acestea devin definitive - Acorduri sau protocoale de cooperare sau infrăţire
  - declaraţii de intenţie sau scrisori de intenţie -Programe cuprinzând propuneri în vederea realizării integrării europene şi armonizării legislaţiei
semnate de Primarul General, referitoare la diverse acţiuni sau programe în domenii ale administraţiei publice locale. -Corespondenţa externă DIERI sau a primarului General
  -Traduceri
  Documentare, analiză şi sinteză a actelor normative din UE în domeniile de interes ale administraţiei publice locale
  -Documentaţii şi proiecte de hotărâri
  -Dispoziţii ale Primarului General
  Referate de specialitate
  -Materiale documentare şi de promovare a imaginii Municipiului Bucureşti pe plan extern
  - Gestionarea şi centralizarea rapoartelor de deplasare externă
  Fişe de contact
10. Direcţia Administraţie Publică Documente de arhivă de interes public: - Actele administrative ale autorităţilor publice (dispoziţii ale Primarului General şi hotărârile Consiliului General al Municipiului Bucureşti)
  - Documentele de transmitere în administrare a unor imobile - Actele de stare civilă
- Acte administrative emise de diverse instituţii aflate în documentaţia deciziei (ordin, proces-verbal, avize, acorduri) - Documentele din arhiva Primariei Municipiului Bucureşti
- Autorizaţii de construcţii pentru instituţii (acorduri unice, planuri anexa)  
- Decrete de expropriere în vederea construirii de locuinţe  
- Decizii, infiinţări, desfiinţări unităţi, societăţi comerciale, regii, servicii publice  
11. Direcţia Managementul Creditelor Externe Nu deţine informaţii de interes public.  
12. Direcţia Audit Public intern Nu deţine informaţii de interes public. - Raport de audit
    - Note de control
  - Adrese de soluţionare a petiţiilor
  Aceste documente nu sunt de interes public.
13. Direcţia de Protecţia Mediului şi Educaţie Eco-Civică    
14. Serviciul Asistenţă Tehnică C.G.M.B. - Hotărârile C.G.M.B.  
    - Proiectele de hotărâri ale C.G.M.B.  
 
Primaria municipiului Bucuresti © 1996 - 2018