Cauta pe site:  
     Prima pagină » Contact » Solicitaţi informaţii de interes public » Documente elaborate de către Serviciul Cadastru Micşorează fontul Măreşte Fontul  
  Documente elaborate de către Serviciul Cadastru
Directia Patrimoniu,
Serviciu Cadastru


B-dul Regina Elisabeta nr.47,sector 5, et.6 Tel.021/3055500/1601       

Documente elaborate de către Serviciul Cadastru:

  Atribuire adresă administrativă/poştală;
  Confirmare adresă administrativă/poştală;
  Istoricul adresei administrativă/poştală;
  Istoric al denumirii arterei  de circulaţie;
  Definitivare adresei administrativă/poştală;
  Eliberare plan topografic scara 1:500;
  Eliberare plan topografic scara 1:2000;
  Eliberare plan topografic scara 1:500 cu reţele edilitare;
  Eliberare fişă I.T.I. ( Inventariere Tehnică Imobiliară );
  Eliberare plan Reconstituire.

Formulare tipizate
Cerere Planuri
Cerere Postale
Cerere Situatie Juridica

Actele necesare care se depun în vederea obţinerii documentelor elaborate de către Serviciul Cadastru:

Atribuire adresă administrativă/poştală

1. CERERE, semnată de proprietar / toţi proprietarii
- în cazul în care cererea se face de un reprezentant legal al proprietarului/proprietarilor se anexează la dosar şi împuternicirea/procura - în copie legalizată.

2. BULETIN / CARTE DE IDENTITATE pentru proprietar / toţi proprietarii
- în fotocopie (tip xerox, iarîn cazul persoanelor juridice se anexează certificatul de înmatriculare la Camera de Comerţ şi Industrie.

3. ACTUL DE PROPRIETATE/DEŢINERE - copie legalizată

Dacă actul este:
a. Contract de vânzare – cumpărare şi schiţa anexă acestuia (necesar a fi anexată - în cazul în care aceasta există) ;
b. Sentinţă civilă, definitivă şi irevocabilă/executorie
- legalizată de instanţele de judecată sau avocat (obligatoriu procură/împuternicire) ;
- se anexează Raportul de expertiză întocmit în dosarul în cauză, omologat şi legalizat de instanţa de judecată (în cazul în care acesta există) sau schiţa/schiţele parte integrantă din tranzacţiile consfinţite de instanţele de judecată (în copie legalizată);
c.1. Dispoziţie a Primarului General, emisă în baza prevederilor Legii nr.10/2001
- se anexează şi procesul verbal de predare - primire / protocol (emis de: ex. Administrator - A.F.I.) şi schiţă/planuri/raport de expertiză anexe la D.P.G. (copie legalizată) ;
c.2. Dispoziţie a Primarului General, pentru punerea în aplicare a Sentinţelor Civile emise de instanţele de judecată

- se anexează procesul verbal de predare - primire / protocol (emise de: ex. Administrator - A.F.I. şi/sau Executor Judecătoresc) precum şi schiţe/planuri/rapoarte de expertiză anexe acestora şi/sau omologate de instanţele de judecată (în copie legalizată) ;

d. Titlul de proprietate, eliberat conf.Lg.18/1991, Lg.1/2000, Lg.247/2005
- se anexează şi procesul - verbal de punere în posesie precum şi schiţa anexă, copii legalizate;
*în anumite cazuri se va anexa şi extras de plan parcelar emis de Primăria Sectorului pe raza căruia se află imobilul;
e. Act de lotizare/dezmembrare/alipire/ieşire din indiviziune şi schita anexă
- se anexează şi actul de proprietate iniţial (în copie tip xerox) ;
f. Certificat/Certificate de moştenitor
- se anexează actul de proprietate (copie legalizată), pentru imobilul care a facut obiectul succesiunii;
g. Act / Contract de Concesiune încheiat cu Municipiul Bucureşti
- se anexează schiţă/plan/raport de identificare/ridicare topografică parte integrantă din actul / contractul de Concesiune – în cazul în care există (copie legalizată) ;
h. Pentru procedura de înscriere în Cartea Funciară a proprietăţilor Municipiului Bucureşti
- se anexează adresă/adrese privind Situaţie Juridică / Regim Juridic precum şi schiţa/plan/ raport de identificare/ridicare topografică;

4. DOCUMENTAŢIE pentru identificarea imobilului
a. cadastru/documentaţie (obligatoriu avizată de OCPI – Bucureşti, coordonate contur, tabel mişcare parcelară/fişa corpului de proprietate/fişa bunului imobil) ;
- extras de Carte Funciară şi incheiere de Carte Funciară (în copie tip xerox);
- în cazul în care se constată sarcini – ex. Banca…, se va solicita acordul scris al acesteia privind atribuirea/schimbarea de adresă poştală/administrativă;
- în cazul în care se constată sarcini – ex. uzufruct viager, se va solicita acordul scris şi copie Buletin/carte de identitate a persoanei care işi păstrează dreptul de uzufruct viager;
b. aviz tehnic pentru obţinerea numărului poştal/administrativ (eliberat de O.C.P.I. – Bucureşti)
- în cazul în care suprafaţa din aviz este mai mare decât cea din act, se va solicita specificarea acestei diferenţe în documentaţia avizată de O.C.P.I. – Bucureşti, iar adresa de răspuns va conţine clar specificat că numărul poştal se va atribui pentru întreaga suprafaţă, cu menţiunea specificată de O.C.P.I. - Bucureşti;
- şi orice alte înscrisuri (planuri, schiţe anexe, e.t.c.) referitoare la imobilul în cauză;

5. CERTIFICAT DE ROL FISCAL ACTUALIZAT / ISTORIC DE ROL FISCAL ACTUALIZAT - după caz.

6. CHITANŢĂ,  contravaloare 8 LEI în original
se achită la casieria Primariei Municipiului Bucureşti, Bulevardul Regina Elisabeta nr.42, sector 5, în baza dispoziţiei de încasare care se eliberează de la registratura Primăriei Municipiului Bucureşti (C.I.D.R.C.)

7. DOSAR – atragem atenţia că documentaţia precizată mai sus, trebuie depusă în dosar cu şină.
                       

Confirmare adresă administrativă/poştală

1. CERERE, semnată de proprietar / toţi proprietarii
- în cazul în care cererea se face de un reprezentant legal al proprietarului/proprietarilor se anexează la dosar şi împuternicirea/procura - în copie legalizată.

2. BULETIN / CARTE DE IDENTITATE pentru proprietar / toţi proprietarii
- în fotocopie (tip xerox, iarîn cazul persoanelor juridice se anexează certificatul de înmatriculare la Camera de Comerţ şi Industrie.

3. ACTUL DE PROPRIETATE/DEŢINERE - copie legalizată
Dacă actul este:
a. Contract de vânzare – cumpărare şi schiţa anexă acestuia (necesar a fi anexată - în cazul în care aceasta există) ;
b. Sentinţă civilă, definitivă şi irevocabilă/executorie
- legalizată de instanţele de judecată sau avocat (obligatoriu procură/împuternicire) ;
- se anexează Raportul de expertiză întocmit în dosarul în cauză, omologat şi legalizat de instanţa de judecată (în cazul în care acesta există) sau schiţa/schiţele parte integrantă din tranzacţiile consfinţite de instanţele de judecată (în copie legalizată) ;
c.1. Dispoziţie a Primarului General, emisă în baza prevederilor Legii nr.10/2001
- se anexează şi procesul verbal de predare - primire / protocol (emis de: ex. Administrator - A.F.I.) şi schiţă/planuri/raport de expertiză anexe la D.P.G. (copie legalizată) ;
c.2. Dispoziţie a Primarului General, pentru punerea în aplicare a Sentinţelor Civile emise de instanţele de judecată
- se anexează procesul verbal de predare - primire / protocol (emise de: ex. Administrator - A.F.I. şi/sau Executor Judecătoresc) precum şi schiţe/planuri/rapoarte de expertiză anexe acestora şi/sau omologate de instanţele de judecată (în copie legalizată) ;
d. Titlul de proprietate, eliberat conf.Lg.18/1991, Lg.1/2000, Lg.247/2005
- se anexează şi procesul - verbal de punere în posesie precum şi schiţa anexă, copii legalizate;
*în anumite cazuri se va anexa şi extras de plan parcelar emis de Primăria Sectorului pe raza căruia se află imobilul;
e. Act de lotizare/dezmembrare/alipire/ieşire din indiviziune şi schita anexă
- se anexează şi actul de proprietate iniţial (în copie tip xerox) ;
f. Certificat/Certificate de moştenitor
- se anexează actul de proprietate (copie legalizată), pentru imobilul care a facut obiectul succesiunii;
g. Act / Contract de Concesiune încheiat cu Municipiul Bucureşti
- se anexează schiţă/plan/raport de identificare/ridicare topografică parte integrantă din actul / contractul de Concesiune – în cazul în care există (copie legalizată) ;
4. DOCUMENTAŢIE pentru identificarea imobilului
în cazul imobilului, teren cu sau fără construcţii / imobil tip bloc
a. cadastru/documentaţie (obligatoriu avizată de OCPI – Bucureşti, coordonate contur, tabel mişcare parcelară/fişa corpului de proprietate/fişa bunului imobil);
- extras de Carte Funciară şi incheiere de Carte Funciară (în copie tip xerox);
b. aviz tehnic pentru obţinerea numărului poştal/administrativ (eliberat de O.C.P.I. – Bucureşti)
- în cazul în care suprafaţa din aviz este mai mare decât cea din act, se va solicita specificarea acestei diferenţe în documentaţia avizată de O.C.P.I. – Bucureşti, iar adresa de răspuns va conţine clar specificat că numărul poştal se va atribui pentru întreaga suprafaţă, cu menţiunea specificată de O.C.P.I. - Bucureşti;
c. pentru imobil tip bloc (în care se deţine un apartament/spaţiu comercial) şi pentru care nu există documentaţie cadastrală avizată de OCPI – Bucureşti, se va anexa, plan topografic, scara 1:500, pe care să fie marcat (identificat potrivit actului de deţinere) apartamentul/spaţiul comercial la care se face referire, să fie înscris actul de deţinere şi, pentru conformitate, să fie ştampilat (unde este cazul) şi semnat de deţinătorul acestuia, precum şi plan de încadrare în zonă scara 1:2000.
d. şi orice alte înscrisuri referitoare la imobilul în cauză, cum ar fi:
- procesul verbal şi planul aferent, întocmite de Comisia pentru Înfiinţarea Cărţilor Funciare, la nivelul anilor 1940, eliberate de Direcţia Arhivelor Naţionale Bucureşti;
- expertiza tehnică şi planurile aferente;
- orice documentaţie care să permită identificarea imobilului, cum ar fi: autorizaţie de construire şi schiţa anexă, actul de trecere în proprietatea statului şi planul aferent.
5. CERTIFICAT DE ROL FISCAL ACTUALIZAT / ISTORIC DE ROL FISCAL ACTUALIZAT - după caz.
6. CHITANŢĂ,  contravaloare 8 LEI în original
se achită la casieria Primariei Municipiului Bucureşti, Bulevardul Regina Elisabeta nr.42, sector 5, în baza dispoziţiei de încasare care se eliberează de la registratura Primăriei Municipiului Bucureşti (C.I.D.R.C.)

7. DOSAR – atragem atenţia că documentaţia precizată mai sus, trebuie depusă în dosar cu şină

Istoricul adresei administrativă/poştală

1. CERERE, semnată de proprietar / toţi proprietarii
- în cazul în care cererea se face de un reprezentant legal al proprietarului/proprietarilor se anexează la dosar şi împuternicirea/procura - în copie legalizată.

2. BULETIN / CARTE DE IDENTITATE pentru proprietar / toţi proprietarii
- în fotocopie (tip xerox, iarîn cazul persoanelor juridice se anexează certificatul de înmatriculare la Camera de Comerţ şi Industrie.

3. ACTUL DE PROPRIETATE/DEŢINERE - copie legalizată
Dacă actul este:
a. Contract de vânzare – cumpărare şi schiţa anexă acestuia (necesar a fi anexată - în cazul în care aceasta există) ;
b. Sentinţă civilă, definitivă şi irevocabilă/executorie
- legalizată de instanţele de judecată sau avocat (obligatoriu procură/împuternicire) ;
- se anexează Raportul de expertiză întocmit în dosarul în cauză, omologat şi legalizat de instanţa de judecată (în cazul în care acesta există) sau schiţa/schiţele parte integrantă din tranzacţiile consfinţite de instanţele de judecată (în copie legalizată) ;
c.1. Dispoziţie a Primarului General, emisă în baza prevederilor Legii nr.10/2001
- se anexează şi procesul verbal de predare - primire / protocol (emis de: ex. Administrator - A.F.I.) şi schiţă/planuri/raport de expertiză anexe la D.P.G. (copie legalizată) ;
c.2. Dispoziţie a Primarului General, pentru punerea în aplicare a Sentinţelor Civile emise de instanţele de judecată
- se anexează procesul verbal de predare - primire / protocol (emise de: ex. Administrator - A.F.I. şi/sau Executor Judecătoresc) precum şi schiţe/planuri/rapoarte de expertiză anexe acestora şi/sau omologate de instanţele de judecată (în copie legalizată) ;
d. Titlul de proprietate, eliberat conf.Lg.18/1991, Lg.1/2000, Lg.247/2005
- se anexează şi procesul - verbal de punere în posesie precum şi schiţa anexă, copii legalizate;
*în anumite cazuri se va anexa şi extras de plan parcelar emis de Primăria Sectorului pe raza căruia se află imobilul;
e. Act de lotizare/dezmembrare/alipire/ieşire din indiviziune şi schita anexă
- se anexează şi actul de proprietate iniţial (în copie tip xerox) ;
f. Certificat/Certificate de moştenitor/Certificat de Calitate de moştenitor
- se anexează actul de proprietate (copie legalizată), pentru imobilul care a facut obiectul succesiunii;
g. Act / Contract de Concesiune încheiat cu Municipiul Bucureşti
- se anexează schiţă/plan/raport de identificare/ridicare topografică parte integrantă din actul / contractul de Concesiune – în cazul în care există (copie legalizată) ;

4. DOCUMENTAŢIE pentru identificarea imobilului
în cazul imobilului, teren cu sau fără construcţii / imobil tip bloc
a. cadastru/documentaţie (obligatoriu avizată de OCPI – Bucureşti, coordonate contur, tabel mişcare parcelară/fişa corpului de proprietate/fişa bunului imobil);
- extras de Carte Funciară şi incheiere de Carte Funciară (în copie tip xerox);
b. pentru imobil tip bloc (în care se deţine un apartament/spaţiu comercial) şi pentru care nu există documentaţie cadastrală avizată de OCPI – Bucureşti, se va anexa, plan topografic, scara 1:500, pe care să fie marcat (identificat potrivit actului de deţinere) apartamentul/spaţiul comercial la care se face referire, să fie înscris actul de deţinere şi, pentru conformitate, să fie ştampilat (unde este cazul) şi semnat de deţinătorul acestuia, precum şi plan de încadrare în zonă scara 1:2000.
c. şi orice alte înscrisuri referitoare la imobilul în cauză, cum ar fi:
- procesul verbal şi planul aferent, întocmite de Comisia pentru Înfiinţarea Cărţilor Funciare, la nivelul anilor 1940, eliberate de Direcţia Arhivelor Naţionale Bucureşti;
- expertiza tehnică şi planurile aferente;

- orice documentaţie care să permită identificarea imobilului, cum ar fi: autorizaţie de construire şi schiţa anexă, actul de trecere în proprietatea statului şi planul aferent.

5. CERTIFICAT DE ROL FISCAL ACTUALIZAT / ISTORIC DE ROL FISCAL ACTUALIZAT - după caz.

6. CHITANŢĂ,  contravaloare 8 LEI în original
se achită la casieria Primariei Municipiului Bucureşti, Bulevardul Regina Elisabeta nr.42, sector 5, în baza dispoziţiei de încasare care se eliberează de la registratura Primăriei Municipiului Bucureşti (C.I.D.R.C.)

7. DOSAR – atragem atenţia că documentaţia precizată mai sus, trebuie depusă în dosar cu şină

Istoric al denumirii arterei  de circulaţie

1. CERERE, semnată de solicitant/solicitanţi, în care se specifică motivul şi/sau diferenţa de denumire a arterei de circulaţie constatată.
- în cazul în care cererea se face de un reprezentant legal al solicitantului/solicitanţilor, se anexează la dosar şi împuternicirea/procura - în copie legalizată.

2. BULETIN / CARTE DE IDENTITATE pentru solicitant/solicitanţi/reprezentant legal
- în fotocopie (tip xerox, iarîn cazul persoanelor juridice se anexează certificatul de înmatriculare la Camera de Comerţ şi Industrie.

3. CHITANŢĂ,  contravaloare 8 LEI în original
se achită la casieria Primariei Municipiului Bucureşti, Bulevardul Regina Elisabeta nr.42, sector 5, în baza dispoziţiei de încasare care se eliberează de la registratura Primăriei Municipiului Bucureşti (C.I.D.R.C.)

4. DOSAR – atragem atenţia că documentaţia precizată mai sus, trebuie depusă în dosar cu şină.

Definitivare adresei administrativă/poştală
1. CERERE, semnată de proprietar / toţi proprietarii
- în cazul în care cererea se face de un reprezentant legal al proprietarului/proprietarilor se anexează la dosar şi împuternicirea/procura - în copie legalizată.

2. BULETIN / CARTE DE IDENTITATE pentru proprietar / toţi proprietarii
- în fotocopie (tip xerox, iarîn cazul persoanelor juridice se anexează certificatul de înmatriculare la Camera de Comerţ şi Industrie.

3. CHITANŢĂ,  contravaloare 8 LEI în original
se achită la casieria Primariei Municipiului Bucureşti, Bulevardul Regina Elisabeta nr.42, sector 5, în baza dispoziţiei de încasare care se eliberează de la registratura Primăriei Municipiului Bucureşti (C.I.D.R.C.)

4. ACTE  NECESARE - copie TIP XEROX
a. Extras de Carte Funciară actualizat
b. Incheiere de Carte Funciară/Intabulare, inclusiv încheierea prin care se rectifică/modifică Cartea Funciară din punct de vedere a adresei poştale/administrative
c. Certificat de rol fiscal actualizat
d. copie documentaţie cadastrală avizată de O.C.P.I. – Bucureşti, în cazul în care la atribuirea adresei poştale imobilul nu  a fost identificat prin acest tip de documentaţie
e. act de proprietate legalizat – în cazul în care atribuirea adresei poştale/administrative a fost făcută cu alt act de proprietate, anterior celui deţinut actual.          

VI.     ELIBERAREA UNEI COPII (TIP XEROX) CONFORME CU EXEMPLARUL AFLAT ÎN BAZA DE DATE – PENTRU CERTIFICATE (DEFINITIVARE ADRESĂ POŞTALĂ/ADMINISTRATIVĂ) DE NOMENCLATURĂ URBANĂ/STRADALĂ

1. CERERE, semnată de solicitant/solicitanţi, în care se specifică motivul şi calitatea.
- în cazul în care cererea se face de un reprezentant legal al solicitantului/solicitanţilor, se anexează la dosar şi împuternicirea/procura/certificat de moştenitor/ de naştere/ casătorie (după caz) - în copie legalizată

2. BULETIN / CARTE DE IDENTITATE pentru solicitant/solicitanţi/reprezentant legal
- în fotocopie (tip xerox, iarîn cazul persoanelor juridice se anexează certificatul de înmatriculare la Camera de Comerţ şi Industrie.

3. CERTIFICAT DE ROL FISCAL ACTUALIZAT / ISTORIC DE ROL FISCAL ACTUALIZAT - după caz.

4. CHITANŢĂ,  contravaloare 8 LEI în original
se achită la casieria Primariei Municipiului Bucureşti, Bulevardul Regina Elisabeta nr.42, sector 5, în baza dispoziţiei de încasare care se eliberează de la registratura Primăriei Municipiului Bucureşti (C.I.D.R.C.)

Precizăm că documentele sus menţionate sunt standard.
În cazul în care sunt necesare alte documente, acestea se vor solicita ulterior, de la caz, la caz.

Dosarul se depune la Centrul de Informare şi Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii (C.I.D.R.C. – Registratura Primăriei Municipiului Bucureşti), cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr.42, sector 5.

ELIBERARE PLANURI TOPOGRAFICE SCARA 1:500, PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ SCARA 1:2000, PLAN DE RECONSTITUIRE – TEREN – SCARA 1:500 (SUPRAPUNEREA SITUAŢIEI VECHI PESTE SITUAŢIA ACTUALĂ), PLAN CU REŢELE EDILITARE SUBTERANE SCARA 1:500, FIŞA DE INVENTARIERE TEHNICĂ IMOBILIARĂ (FIŞA I.T.I.)

1. CERERE, semnată de solicitant/solicitanţi, în care se specifică motivul.
- în cazul în care cererea se face de un reprezentant legal al solicitantului/solicitanţilor, se anexează la dosar şi împuternicirea/procura - în copie legalizată
- cererea este tip, se găseşte şi se depune la registratura (C.I.D.R.C.) Primăriei Municipiului Bucureşti, din B-dul Regina Elisabeta nr.42, sector 5.

2. BULETIN / CARTE DE IDENTITATE pentru solicitant/solicitanţi/reprezentant legal
- în fotocopie (tip xerox, iarîn cazul persoanelor juridice se anexează certificatul de înmatriculare la Camera de Comerţ şi Industrie.

3. ACTE  NECESARE - copie TIP XEROX-IN CAZUL CIND SE SOLICITA RECONSTITUIREA UNUI FOST IMOBIL REPREZENTAT ANTERIOR SISTEMATIZARII PE PLANURI

- înscrisuri ce fac dovada calităţii de proprietar/fost proprietar – după caz – decret de expropriere, istoric de rol fiscal, act de proprietate, certificat de moştenitor, e.tc.)

4. CHITANŢĂ (se depune în original) - se achită la casieria Primariei Municipiului Bucureşti, Bulevardul Regina Elisabeta nr.42, sector 5, în baza dispoziţiei de încasare care se eliberează de la registratura Primăriei Municipiului Bucureşti (C.I.D.R.C.)

- contravaloarea eliberării: - plan topografic scara 1:500 – 28 lei
                                      - plan de încadrare în zonă scara 1:2000 – 28 lei
                                      - plan cu reţele edilitare subterane scara 1:500 – 28 lei
                                      - fişa de inventariere tehnică imobiliară (fişa I.T.I.) – 16 lei
                                      - plan de reconstituire – teren – scara 1:500 (suprapunerea situaţiei vechi peste situaţia actuală) – 21 lei

Eliberarea planurilor, a fişei I.T.I., se face în termen de 30 zile calendaristice, de la data depunerii cererii.
Pentru depunerea cererilor şi ridicarea adreselor de răspuns vă rugăm să vă prezentaţi la Centrul de Informare şi Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii, în programul : luni, marţi, joi şi vineri între orele 8h30’-13°° şi 14°°-16h30’ şi miercuri între orele 8h30’-13°° si 14°°-18h30’.

 

Pentru alte lămuriri, accesul/programul de lucru cu publicul/petenţii la sediul central al PMB va fi permis
între orele 10,00 şi 12,00 – Marţi şi Joi

 
Primaria municipiului Bucuresti © 1996 - 2020