Cauta pe site:  
     Prima pagină » PAGINA IN TESTE!!! Micşorează fontul Măreşte Fontul  
 
Primăria Municipiului Bucureşti

Splaiul Independenţei
nr. 291-293, Sector 6, Bucureşti
telefon: 021.305.55.00
fax: 021.312.00.30


ANUNŢ


Primăria Municipiului Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante din cadrul Direcţiei de Mediu:

Serviciul Educaţie Eco-civică şi Fonduri Europene:
•  inspector, grad profesional principal - 1 post

Proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de 30.10.2012 la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti, ora 11.00, iar interviul va avea loc în data de 01.11.2012, ora 10,00 la acelaşi sediu.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial, partea a III-a, la Direcţia Managementul Resurselor Umane, etajul 5, camera 1.

Cerinţele specifice privind ocuparea postului se vor afişa la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti, pe site-ul P.M.B.   http://www.pmb.ro

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 021/305.55.00 interior 1501 şi 1506.

Publicat în Monitorul Oficial în data de 17.10.2012.

DOSARUL DE CONCURS va conţine în mod obligatoriu:
• formularul de înscriere- se găseste la Direcţia Managementul Resurselor Umane şi pe site-ul P.M.B.;
• copia actului de identitate;
• copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
• copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinţa care sA ateste vechimea în munca şi, dupa caz, în specialitatea studiilor necesare ocuparii funcţiei publice;
• cazierul judiciar;
• adeverinţa care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitaţile sanitare abilitate;
• declaraţia pe propria raspundere sau adeverinţa care sa ateste ca nu a desfaşurat activitaţi de poliţie politica.

Copiile de pe certificatele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Download -  Formular de inscriere

ANEXA 1

DIRECŢIA de MEDIU
SERVICIUL EDUCATIE ECO-CIVICCA si FONDURI EUROPENE

•  inspector , grad profesional principal  -  1 post

CONDIŢIILE GENERALE pentru participarea la concurs sunt prevăzute in articolul 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (2).

Conditii specifice privind ocuparea postului de inspector, grad profesional principal (temporar vacant):
- vechimea minima in specialitatea studiilor - 5 ani;
- pregatirea de specialitate: studii superioare de lunga durată în domeniul ingineriei mediului;      
- cunostinte de operare/programare pe calculator:  Microsoft Office, Internet -  nivel mediu.                                                                     

BIBLIOGRAFIA pentru ocuparea postului temporar  vacant de inspector, grad profesional principal, din cadrul Serviciului Educaţie Eco-Civică şi Fonduri Europene:
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr. 215/2001  a administraţiei publice locale, republicata, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005  privind protectia mediului
- Ordonanţa de Urgenţă 195/2005 modificată şi completată privind protecţia mediului ;
- Ordonanţa de Urgenţă 114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare.

 
Primaria municipiului Bucuresti © 1996 - 2015