Cauta pe site:  
     Prima pagină » PAGINA IN TESTE!!! Micşorează fontul Măreşte Fontul  
 
Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta
nr. 47, Sector 5, Bucureşti
telefon: 021.305.55.00
dispecerat: 0800.800.868

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

Articolul I:

Hotãrârea Guvernului nr. 9/2007  privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie 2007, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

La articolul 6, după alineatul 1 se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:

•  (2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, în cazul în care contracteazã şi/sau garantează finanţări rambursabile interne şi externe, să publice pe pagina de internet a unităţilor administrativ-teritoriale respective, pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, următoarele date:
a) hotărârea Comisiei, precum şi orice modificări şi/sau completãri ale acesteia;
b) valoarea finanţării rambursabile contractate şi/sau garantate, în valuta de contract;
c) gradul de îndatorare a unităţii administrativ-teritoriale;
d) durata serviciului datoriei publice locale a fiecãrei finanţări rambursabile, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare, exprimată în luni;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;
f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.

•  (3) Datele prevăzute la alin. (2) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

 
Primaria municipiului Bucuresti © 1996 - 2018