Cauta pe site:  
     Prima pagină » Diverse » Arhivă-site » Documentaţia necesară pentru efectuarea lucrărilor de protejare a monumentelor istorice Micşorează fontul Măreşte Fontul  
  Documentaţia necesară pentru efectuarea lucrărilor de protejare a monumentelor istorice
În conformitate cu prevederile H.G. nr.610/2003 (art.11 alin.2 lit.a-p), dosarul pe care solicitantul de credit îl întocmeşte va conţine următoarele documente:

a)  cerere justificativă, întocmită conform modelului prevăzut în "Anexa nr. 2";
b)  declaraţie pe propria răspundere, întocmită conform modelului prevăzut în "Anexa nr. 3";
c)  acte prin care se face dovada veniturilor solicitantului şi ale familiei sale;
d)  declaraţie pe propria raspundere a debitorului, cuprinzând veniturile, altele decât cele pentru care a depus acte doveditoare, precum şi alte documente justificative din care să rezulte că solicitantul dispune de sumele necesare restituirii creditului;
e)  dovada existenţei şi a altor surse de finanţare proprii sau oferite de terţi, după caz;
f)  declaraţie pe propria răspundere, autentificată, din care să rezulte că monumentul istoric: nu face obiectul unui litigiu, nu se afla sub sechestru, nu este ipotecat;
g)  extras din registrul de publicitate imobiliară privind monumentul istoric şi copie legalizată de pe titlul de proprietate asupra imobilului monument istoric;
h)  copie legalizată de pe actul juridic în temeiul careia persoana fizică sau juridică de drept privat, îndreptăţită potrivit legii, deţine imobilul monument istoric;
i)  proiect de specialitate pentru lucrări de consolidare-restaurare, la nivel de expertiză tehnică, studiu de fezabilitate, proiect etnic cu caiet de sarcini şi detalii de execuţie întocmite conform legislaţiei în vigoare, avizate de Comisia Naţională a Monumentelor Istorice, pentru lucrări de consolidare-restaurare, după caz;
j)  documentaţii de specialitate pentru lucrări de componente artistice, întocmite conform legislaţiei în vigoare, avizate de Comisia Naţională a Monumentelor Istorice;
k)  memoriu tehnic, însoţit de documentar fotografic al situaţiei actuale;
l)  deviz estimativ a lucrărilor ce urmează a fi executate;
m) situaţia lucrărilor efectuate anterior solicitării-descriere şi finanţare, după caz;
n)  memoriu de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea lucrărilor în baza criteriilor prevăzute in "Anexa nr. 1";
o)  plan de finanţare întocmit pe baza graficului de eşalonare a lucrărilor, din care să rezulte asigurarea integrală a lucrărilor necesare, conform documentaţiei;
p)  alte acte în susţinerea cererii.

Se recomandă parcurgerea următoarelor etape de pregătire a documentaţiei ce urmează a fi depusă la Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice, în vederea solicitarii creditului:
a)  obţinerea informaţiilor privind clasificarea imobilelor deţinute ca monumente istorice, respective a codului LMI, conform Listei monumentelor istorice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.646 bis din 16 iulie 2004.
Lista monumentelor istorice se poate consulta accesând site-ul : Ministerul Culturii şi Cultelor sau pot fi solicitate relaţii de la Direcţiile de Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Judeţene sau a Municipiului Bucureşti.
b)  întocmirea proiectului de specialitate pentru lucrări de consolidare-restaurare , la nivel de expertiză tehnică, studiu de fezabilitate, proiect tehnic cu caiet de sarcini şi detalii de execuţie. Se recomandă ca această etapă să fie realizată anterior lunii ianuarie 2007, facilitând astfel depunerea întregii documentaţii în termenele legale.
Pentru realizarea proiectului de către specialistii în domeniul monumentelor istorice, se poate consulta Registrul experţilor şi specialiştilor în domeniile patrimoniului cultural naţional, pe site-ul : CIMEC – Institutul de Memorie Culturală
Proiectul trebuie sa fie avizat de catre Ministerul Culturii şi Cultelor, sau, după caz, de catre Direcţiile de Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Judeţeană sau a Municipiului Bucureşti, după cum imobilul monument istoric este de interes naţional sau local.
c)întreaga documentaţie se depune doar în cursul lunii ianuarie 2007, la sediul Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice din Bucureşti, str.Ienachiţă Văcărescu nr.16, sector 4. Pentru informaţii privind legislaţia şi modalitatea de întocmire ca documentaţie se poate accesa site-ul : Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice
Condiţiile şi termenele de rambursare, precum şi cuantumul dobânzii se stabilesc, de asemenea, pe baza criteriilor stabilite în Anexa 1 la Normele metodologice privind procedura de acordare a creditelor, pe baza documentaţiei complete, depuse la sediul ONMI-Direcţia Credite şi Taxe.
Suma pe care o poate primi un solicitant de credit nu poate depaşi 10% din Fondul de Creditare disponibil.

Informaţii suplimentare pentru solicitanţii de credite conform HG nr.610/2003 se pot obţine accesând Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice, precum şi la tel.021.336.54.24/int.112 sau 0721-201624 – Direcţia Taxe şi Credite a ONMI, Serviciul Creditare şi Urmărire.

 
Primaria municipiului Bucuresti © 1996 - 2018